Pedagogisch visie en uitgangspunten

Doelstelling

visieDe doelstelling van kinderdagverblijf Merijn is het bieden van kinderopvang, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar een huiselijke sfeer waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich hierdoor optimaal kunnen ontwikkelen.

Algemene visie

Stichting Kinderdagverblijf Merijn is een stichting die opvang biedt aan kinderen van 0 tot 4 jaar voor een variabel aantal dagdelen per week, zodat ouders in de gelegenheid worden gesteld om te werken, te studeren o.i.d. Aan deze kinderen biedt Merijn tijdens deze opvang een omgeving waarin zij in aanvulling op hun thuissituatie worden verzorgd en gestimuleerd door andere personen dan de eigen ouders. Hoewel Merijn een opvangvoorziening ten dienste van de ouder(s) is, staan bij de invulling van het werk op de eerste plaats de behoeften van de kinderen in de groep centraal.

Pedagogische visie

Het stimuleren van en gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Bij Merijn gaan wij uit van een positieve benadering van het kind en willen ieder kind de ruimte geven om zich te ontplooien tot open evenwichtige en zelfstandige mensen. Ieder kind wordt op een zodanige manier door ons gestimuleerd dat dit aansluit op zijn/haar behoeften. Kinderen krijgen de ruimte en de kans om kennis en vaardigheden én persoonskenmerken te ontwikkelen; zoals taal en denken en het vermogen om zelf problemen op te lossen. Het behoort tot de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers om kinderen op het juiste moment zodanig te stimuleren dat ze een stap vooruitgaan in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat wij naast het bieden van verzorging, individuele aandacht en veiligheid ook aandacht besteden aan spel, fantasie en expressie.

Het stimuleren van en gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.

Binnen Merijn stimuleren wij kinderen en krijgen ze de ruimte en de kans om kennis en vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn voor de contacten met anderen; zoals communiceren, het aangaan van relaties, zich kunnen verplaatsen in anderen en conflicten oplossen. De sociale ontwikkeling kan door het veelvuldige contact met andere kinderen volop gestalte krijgen. Tevens biedt het kinderdagverblijf de kinderen de gelegenheid vertrouwen te krijgen in meerdere en/of andere volwassenen.

Het bieden van veiligheid

In ons kinderdagverblijf creëren we een warme en huiselijke sfeer, waarbij alle kinderen zich veilig en geborgen voelen en ieder kind zichzelf kan zijn. Wij gaan ervan uit dat kinderen zich het prettigst voelen in een omgeving die duidelijk en voorspelbaar is, maar tegelijkertijd ook uitdaging biedt. Het hanteren van duidelijke huisregels, een herkenbare vaste dagindeling en rustmomenten zorgen voor die duidelijkheid en veiligheid. Daarnaast zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat ieder kind op een juiste manier geprikkeld wordt om nieuwe dingen te ontdekken en te leren.

Wilt u het volledige pedagogisch beleidsplan lezen dan kunt u deze hier downloaden. (pdf. 307,1 kB).
Tevens is ons beleidsplan Veiligheid en gezondheid  (pdf. 112,6 kB) beschikbaar.

Kwaliteit

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.
In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in de volgende inspectierapport:

Inspectierapport_KDV_Merijn_2021 (pdf. 494,4 kB)

Last modified | 25/06/2021